Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.425

Účetní jednotka podnikající jako soukromá laboratoř si objednala od tuzemského dodavatele kondenzační kalorimetr, který stojí 29.000 Kč bez DPH. Z hlediska daně z příjmů chce využít hranici pro jednorázový odpis do nákladů, který u hmotného majetku činí 40.000 Kč. Z hlediska účetního si není jista, zda může provádět účetní odpisování a považovat toto za drobný hmotný majetek. Vyberte nejvhodnější z nabízených možností?

a/ z hlediska účetního lze vytvořit účetní směrnicí regulativ, na základě kterého se stanoví hranice, od kdy je pořízený majetek považován za zásobu a od kdy, za drobný dlouhodobý majetek

b/ v případě, že účetní jednotka provede s ohledem na znění zákona o daních z příjmů jednorázový daňový odpis, tak nikdy nelze účtovat o drobném majetku, nýbrž musí účtovat vždy o zásobě

c/ drobný majetek je stanoven závazně pro všechny účetní jednotky v rozmezí 5.000 Kč až 40.000 Kč v prováděcí vyhlášce zákona o účetnictví 500/2002 Sb.

Správná odpověď:-a/ S odkazem na paragraf 7, odst.3, prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., existuje položka B.II.2. hmotné movité věci. Není zde stanoven žádný hodnotový limit a je na autonomii účetní jednotky, jakou hranici si pro drobný hmotný majetek nastaví. Obvyklá praxe bývá, že za drobný hmotný majetek se považuje věc či soubor s dobou použitelnosti delší než jeden rok a to při respektování principu významnosti a věrného a poctivého obrazu majetku.

Kategorie: