Vše pro účetní

Archiv

Řešení k otázce č.310

Zemědělská půda /pole,louky/ je v drtivé většině nabídnuta pronájmu /správně pachtu/ nájemci /pachtýřovi/ dle správné terminologie NOZ. Co se týče daně z nemovitosti, tak jejím poplatníkem je

a/ nikdo, neboť zemědělská půda není předmětem daně z nemovitosti

b/ pachtýř /nájemce/

c/ vlastník zemědělské půdy

Správná odpověď: -c/ V případě, že jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí standardním tj. digitalizovaným způsobem, tak je poplatníkem vždy vlastník. Pokud by snad zemědělská půda byla evidována zjednodušeným způsobem, tak je poplatníkem pachtýř.

Kategorie: